Wyszukaj za pomocą numeru klucza HSN/TSN (Patrz licencja pojazdu):
do 2.1:
do 2.2:
Ręczne wyszukiwanie pojazdów
Producent:
Seria modeli
Znalezione pojazdy:
Pojazd
Rok budowy | KW | HP | ccm
 
Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

Składając zamówienie za pośrednictwem www.schwedenteile.com, akceptujesz poniższy regulamin.


I. Zakres i przedmiot umowy

Poniższe warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszystkich dostaw i usług.


II. Zawarcie umowy

Zamówienia stają się wiążące dopiero po ich potwierdzeniu telefonicznym, pisemnie, faksem, e-mailem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie głównej. W przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną niezwłocznie potwierdzę otrzymanie zamówienia. Samo potwierdzenie odbioru/ odczytu wiadomosci (np. w formie automatycznej odpowiedzi na e-mailowe zapytanie) nie oznacza przyjęcia oferty.


III. Ceny i warunki dostawy

Oferty i cenniki są niezobowiązujące do momentu zawarcia umowy. Terminy dostaw nie są wiążące. W przypadku opóźnienia w dostawie Klient zobowiązany jest do ustalenia na piśmie terminu karencji. Wszystkie ceny podane na życzenie lub na formularzu zamowieniowym zawsze zawierają ustawowy podatek VAT (obecnie 19% w Niemczech i 23% dla np. Polski). Dostawy realizowane są za przedpłatą przelewem bankowym, Klarną, kartą kredytową, iDeal lub PayPal lub za pobraniem. Przesyłka jest realizowana paczką przez DHL, DPD, GLS lub firmę spedycyjną. Opłaty za wysyłkę do danego kraju można znaleźć w warunkach dostawy i wysyłki (w sekcji Warunki dostawy i wysyłki).
Brak odbioru.
W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówionego towaru /zamówionego towaru, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i obie strony mają prawo do odstąpienia od umowy.


IV. Regulacja kosztów / umowa regulująca koszty

Jeśli zdecydują się Państwo na anulowanie zamówienia, muszą Państwo ponieść koszty zwrotu towaru, jeśli dostarczone towary są zgodne z zamówionymi oraz jeśli cena
zwróconego artykułu nie przekracza kwoty 40 EUR lub jeśli w przypadku wyższej ceny zakupu nie zobowiązałeś się jeszcze do zapłaty ceny zakupu lub uzgodnionej w umowie raty w momencie anulowania. W przeciwnym razie zwrot jest dla Ciebie bezpłatny.V. Obowiązki kontrolne i notyfikacyjne

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia każdej dostawy przy odbiorze pod kątem oznak uszkodzeń zewnętrznych, nieprawidłowych dostaw lub niekompletności i zgłoszenia takich braków w formie pisemnej lub w innej formie trwałej dokumentacji. Wady samego towaru Klient musi zgłosić po ich wykryciu na piśmie lub w innej formie stałej dokumentacji. Klient musi poprosić spedytora o potwierdzenie wszelkich uszkodzeń powstałych podczas transportu lub przyjąć towar tylko z zastrzeżeniami. Szkody transportowe zgłoszone później nie mogą być brane pod uwagę. Prosimy o sprawdzenie towaru natychmiast po dostawie. Uszkodzenia transportowe muszą być potwierdzone przez dostawcę, tylko kwalifikowany (podpisany) odbiór! Późniejsze reklamowane szkody transportowe nie będą akceptowane.


VI. Prawo do odstąpienia od umowy / prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, której nie można uznać za należącą w przeważającej mierze do jej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.)


Prawo do odstąpienia od umowy / anulowania w przypadku sprzedaży na odległość, Zasady anulowania

Konsumenci w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) mają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym przejmujesz lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie przejmuje w fizyczne posiadanie towaru.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Autoteile Oelschlaeger, Schwedenteile, Kupferdreher Str. 28, D-45257 Essen, tel. 0201 80056120, faks 0201 80056122, e-mail: info@schwedenteile.de) o swojej decyzji dotyczącej odstąpić od niniejszej umowy składając jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie (np. listem przesłanym pocztą, faksem lub e-mailem). Możesz w tym celu skorzystać z załączonego przykładowego formularza anulowania, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą wykonania prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.Konsekwencje / Skutki odstąpienia / anulowania

Jeśli anulujesz tę umowę, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie rodzaju dostawy innego niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj standardowej dostawy) , bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy takiego zwrotu przy użyciu tych samych środków płatniczych, których użyłeś przy początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu.
Możemy wstrzymać zwrot pieniędzy do momentu otrzymania przez nas towaru lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Musisz odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem terminu 14 dni.
Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.


Wyłączenie prawa do anulowania / odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia nie dotyczy umów:
- o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane, a indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta ma decydujące znaczenie dla produkcji lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta,
- o dostawę towarów, które mogą szybko zginąć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony,
- o dostarczenie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na zdrowie lub higienę, jeżeli zapieczętowanie zostało naruszone po dostarczeniu,
- o dostawę towarów, jeżeli po dostarczeniu, ze względu na swój stan, zostały nierozłącznie zmieszane z innymi rzeczami,
- o dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w umowie, ale może być dostarczona nie wcześniej niż 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
- o dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu,
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


Standardowy formularz anulowania

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij.)

Do Schwedenteile, Właściciel: Dipl.-Oec. Tim Oelschlaeger, Kupferdreher Str 28, D-45257 Essen, e-mail: info@schwedenteile.de

Ja/My(*) niniejszym odstępuję/od mojej/naszej umowy dotyczącej zakupu następujących towarów(*) / świadczenia następujących usług(*)
Zamówione(*) / otrzymane(*)Imię i nazwisko konsumentaAdres konsumentaPodpis konsumenta (tylko w przypadku komunikacji na papierze)Data(*) Niepotrzebne skreślić


VII. Gwarancja, odpowiedzialność za wady

Schwedenteile odpowiada wobec konsumentów za wady zgodnie z przepisami ustawowymi (§§ 434 ff BGB §437 BGB).
Zwykłe zużycie eksploatacyjne, a także przedwczesne zużycie w wyniku niewłaściwego lub nietypowego użytkowania - np. nadzwyczajnie zwiększone obciążenie - nie stanowią wad.
Gwarancja jest wiążąca tylko wtedy, gdy została wyraźnie potwierdzona partnerowi umownemu przez firmę Schwedenteile na piśmie. Niniejsza gwarancja będzie dotyczyć wyłącznie produktu i umowy i nie będzie miała wpływu na przyszłe transakcje.
Jeżeli partnerem umowy jest przedsiębiorca, Schwedenteile odpowiada za wady przez okres jednego roku od dostawy towaru. Schwedenteile udziela przedsiębiorcom rękojmi poprzez usunięcie wad lub dostawę zamiennika według własnego uznania.
Jeżeli partnerem umowy jest przedsiębiorca, Schwedenteile odpowiada za wadliwą część, ale nie za koszty instalacji i koszty osób trzecich.
Ogólnie rzecz biorąc, instalacja dowolnej części samochodowej wymaga odpowiedniej wiedzy. Wszelkie instrukcje montażu są usługą, ale nie treścią roszczenia do wykonania. Nie twierdze, że Instrukcja montażu jest kompletna; w razie potrzeby należy zawsze stosować wymagania producenta pojazdu.


VIII. Jurysdykcja i wybór prawa

Jeśli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub publicznoprawnymi funduszami specjalnymi, nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech, ma miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, które nie są znane w tym czasie w której złożono reklamację lub po zawarciu umowy przeniosło swoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce zamieszkania poza zakres stosowania prawa, strony niniejszej umowy ustalają, że Essen będzie wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów powstałych z umowy. Uzgodniono prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego, w szczególności w zakresie krajowej i międzynarodowej jurysdykcji sądów, dla wszystkich stosunków prawnych istniejących między stronami.
Rozstrzyganie sporów online (ODR)
Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia ODR: Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR).
Platformę można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/